Koolielu

Tugiteenused

Erinevatest spetsialistidest koosneva koostöövõrgustiku eesmärgiks on toetada HEV õpilase arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi.


HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikkust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

HEV koordinaator: Stella Onkel kab.224

stella.onkel@k1k.ee 

•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töörühma.

Sotsiaalpedagoog: 

Sotsiaalpedagoogid on Liina Kivisaar ja Gerri Alamets kab. 223 

liina.kivisaar@k1k.ee

gerri.alamets@k1k.ee

Lapsevanemate vastuvõtuaeg: eelneval kokkuleppel

•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga;

•    tegeleb õpilaste käitumis – ja õpiraskustega;
•    ennetab ja lahendab konfliktid, vägivalla – ja kiusamisjuhtumid;
•    loob koostöövõrgustiku lapsevanema, koolitöötaja, lastekaitsetöötaja, politsei ja muu asutuse vahel, et aidata abivajajat last;
•    kujundab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse;
•    jälgib kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmist. 

Väikerühma õpetaja:

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel.

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad:

Olette Tammeoja

olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 5342 7908

Karoliina Kuldkepp

karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 5837 9542

•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut.

Kooliõde: Inga Kudep kab. 225

inga.kudep@k1k.ee
    

tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega.

HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikkust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

HEV koordinaator: Stella Onkel kab.224

stella.onkel@k1k.ee 

•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töörühma.

Sotsiaalpedagoog: 

Sotsiaalpedagoogid on Liina Kivisaar ja Gerri Alamets kab. 223 

liina.kivisaar@k1k.ee


gerri.alamets@k1k.ee

Lapsevanemate vastuvõtuaeg: eelneval kokkuleppel

•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga;

•    tegeleb õpilaste käitumis – ja õpiraskustega;
•    ennetab ja lahendab konfliktid, vägivalla – ja kiusamisjuhtumid;
•    loob koostöövõrgustiku lapsevanema, koolitöötaja, lastekaitsetöötaja, politsei ja muu asutuse vahel, et aidata abivajajat last;
•    kujundab õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse;
•    jälgib kooli kodukorra ja koolikohustuse täitmist. 

Väikerühma õpetaja:

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel.

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad:

Olette Tammeoja

olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 5342 7908

Karoliina Kuldkepp

karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 5837 9542

•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut.

Kooliõde: Inga Kudep kab. 225

inga.kudep@k1k.ee
    

tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega.