Koolielu

Tugiteenused


Erinevatest spetsialistidest koosneva koostöövõrgustiku eesmärgiks on toetada HEV õpilase arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi.

HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

Sotsiaalpedagoog: Pille Kekki  kab.224 pille.kekki@k1k.ee
•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga;

ÕPIABI 2020

Eripedagoog: Jekaterina Võlegžanina kab 223 jekaterina.volegzanina@k1k.ee

ÕPIABI 2020

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi õpiabi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel;

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad: Olette Tammeoja olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 53 42 79 08
                                               Karoliina Kuldkepp, karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 58 37 95 42
•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut;

Kooliõde: Inga Kudep kab.225 inga.kudep@k1k.ee
•    tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega;

HEV koordinaator: Liina Kivisaar kab.223 liina.kivisaar@k1k.ee 
•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    Vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töögrupi;

Erinevatest spetsialistidest koosneva koostöövõrgustiku eesmärgiks on toetada HEV õpilase arengut õpiprotsessis ja aidata tal saavutada õppekavale vastavaid õpitulemusi.

HEV (hariduslik erivajadus) - õpikeskkonna tavasuutlikust ületav vajadus (õpiraskused, andekus).

Kiviõli I Keskkoolis olemasolev tugisüsteem ja sekkumisvõimalused

TUGISPETSIALISTID

Sotsiaalpedagoog: Pille Kekki  kab.224 pille.kekki@k1k.ee
•    toetab ja kujundab õpilase suhtlemisoskusi ning käitumist;
•    reageerib ja sekkub konfliktolukordade puhul;
•    tegeleb sotsiaalse tõrjutuse ja koolikiusamisega;
•    tegeleb uimastiennetuse-, alkoholi- ja tubakaennetusega ning enesevigastustega;
•    teeb koostööd lastekaitse- ja  korrakaitsesüsteemiga;

ÕPIABI 2020

Eripedagoog: Jekaterina Võlegžanina kab 223 jekaterina.volegzanina@k1k.ee

ÕPIABI 2020

•    selgitab välja koostöös õpetajaga tuge vajavad õpilased;
•    abistab õpetajaid õpilaste õpioskuste kujundamisel;
•    viib läbi õpiabi tunde I, II ja III kooliastmes;
•    osaleb õpilase IÕK koostamisel;

PIKAPÄEVARÜHM

Pikapäevarühma päevakava

Kiviõli I Keskkooli pikapäevarühma töökord

Pikapäevarühma õpetajad: Olette Tammeoja olette.tammeoja@k1k.ee, tel. 53 42 79 08
                                               Karoliina Kuldkepp, karoliina.kuldkepp@k1k.ee, tel. 58 37 95 42
•    pakuvad õpilastele tuge ja järelvalvet õppetööst vabal ajal;
•    sisustavad õpilaste vaba aega mängude ja tegevustega;
•    toetavad õpilaste sotsiaalset toimetulekut;

Kooliõde: Inga Kudep kab.225 inga.kudep@k1k.ee
•    tegeleb õpilaste tervise järelvalvega;
•    haiguste ennetamisega (vaktsineerimine);
•    esmaabi osutamisega;

HEV koordinaator: Liina Kivisaar kab.223 liina.kivisaar@k1k.ee 
•    kaardistab kooli HEV-õpilased koostöös tugispetsialistide, aineõpetaja või klassijuhatajaga;
•    Vastavalt erivajadusele määrab koostöös tugispetsialistidega sobiva õpiabivormi;
•    koordineerib tugisüsteemi koostööd;
•    jälgib õpiabi tõhusust;
•    vajadusel kutsub kokku tugisüsteemi töögrupi;