Tugiteenused

Sotsialtöö

Sotsiaalpedagoog: Pille Kekki  kab.224 pille.kekki [at] k1k.ee 

Sotsiaalpedagoog kaitseb laste õigusi ja seaduslikke huve. Kontrollib koolikohustuse täitmist.

Koostöövõrgustik õpilaste, pedagoogide, lapsevanemate ja omavalitsuse sotsiaaltöötajate vahel. Abistan last probleemide lahendamisel. Sotsiaalpedagoog teeb koostööd lastekaitse- sotsiaalhoolekande- ja korrakaitsesüsteemidega. Peamine on õpilase kujunemine vastutustundlikuks inimeseks. Sama olulised, kui akadeemilised teadmised on tarkused mis aitavad:toime tulla oma tunnetega, tunda ja väljendada empaatiat, luua ja hoida harmoonilisi suhteid, saavutada eesmärke, langetada vastutustundlikke otsuseid.

Eripedagoog: Liina Heinjärv kab.223 liina.heinjarv [at] k1k.ee

Eripedagoogi töö on koolis tuge vajavate õpilaste väljaselgitamine. Esmane info koguneb õpetajatelt, teistelt tugispetsialistidelt, lapsevanematelt, õpilastelt. 
Tutvun tuge vajava õpilasega põhjalikumalt, külastan tunde, hindan tema õppimise eripära olemust ja ulatust. Saadud teabest lähtudes kujundan õpilasele sobiva õpikeskkonna. Arvestan õpilase eripäradega ja rakendan õpetamisel mängulisi võtteid. Toetan neid järgmistes tegevustest, mis arendavad õpilase tähelepanu- ja keskendumisvõimet, mõtlemisprotsesse, mälu ja kõnet. 
 

Pikapäevarühm

Pikapäevarühma õpetaja ja koordinaator: 

Olette Tammeoja  olette.tammeoja [at] k1k.ee, tel. 53 42 79 08

Parandusõpe

Parandusõppe õpetaja:

Kaire Sulp kab.311  kaire.sulp [at] k1k.ee, tel. 56 15 11 45 

Parandusõppe eesmärgiks on toetada õpilase arengut, anda õpiabi ja aidata sellega kaasa õppekava omandamisele. 
Parandusõppe rühm komplekteeritakse aineõpetajate ja klassijuhatajate soovituste järgi. 
Tunnid viiakse läbi väikeses rühmas või individuaaltegevusena.